Anmälan öppnar 1 feb 2022
Registration opens 1 feb 2022

Anmälnings klasserna är/ The discipline Classes are;

  • IGP III
  • B&C III
  • C III

Du måste ha godkänt IGP II för att tävla i Schäferslaget
You must have approved IGP II to compete in Schäferslaget

It is up to each participant to update the current rules to bring a dog into Sweden from abroad. Follow the link to the Swedish Board of Agriculture>>>

Foreign competitors contact test leader for registrations.

Instruktions for international payments.

Sign your name in message.

  • Plusgiro 1 04 94-3
  • Nordea Bank
  • IBAN SE80 9500 0099 6034 0010 4943
  • BIC NDEASESS

Anmälan/ Registration SBK Tävling>>>

GDPR

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen
Vid deltagande i våra arrangemang fotograferar vi för att publicera på vår hemsida och i sociala media och även i andra media.
VI publicerar även tävlingsresultat offentligt.
Genom att du lämnar dina personuppgifter i samband med aktivitet hos oss godkänner du att Sk Björnåsen/ Schäferslaget lagrar och behandlar dessa.
Lagringstiden varierar, personuppgiften sparas under olika tid beroende på uppgiften. Vissa poster raderas aldrig, ex. personuppgifter i protokoll och resultat sparas för alltid av historiska skäl. Personuppgifter i bokföringsmaterial sparas exempelvis i sju år i enlighet med Skatteverkets regler.
Sk Björnåsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.
Du har rätt att kontakta oss för att begära rättelse eller begära begränsning av behandlingen.

All personal data is processed in accordance with the new Data Protection Regulation (GDPR). You can read more about the regulation on the Swedish Data Inspectorate’s website
When participating in our events, we take photographs to publish on our website and in social media and also in other media.
We also publish competition results in public.
By leaving your personal information in connection with activity with us, you agree that Sk Björnåsen / Schäferslaget stores and processes these.
The storage time varies, the personal information is saved for different times depending on the information. Some entries are never deleted, e.g. personal data in minutes and results are saved forever for historical reasons. Personal data in accounting material is stored, for example, for seven years in accordance with the Swedish Tax Agency’s rules.
Sk Björnåsen is responsible for personal data for the processing of personal data that takes place within the framework of the association’s activities.
You have the right to contact us to request correction or request limitation of treatment.